ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene contract-, verkoops- en betalingsvoorwaarden van bvba de Marketeer

Algemeen
Iedere klant wordt geacht onze algemene contract-, verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Ook al zijn de aankoopvoorwaarden van de klant hiermee in strijd, onze voorwaarden blijven van toepassing, tenzij vooraf anders en schriftelijk (of per e-mail) is overeengekomen. Indien de klant de onderstaande voorwaarden niet naleeft, hebben wij van rechtswege het recht de bestelling als nietig te beschouwen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding, van welke aard ook. Al onze diensten, prestaties en bijhorende goederen worden geleverd onder toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, ook schriftelijk geformuleerde voorwaarden van de klant. Afwijkende bedingen zijn slechts geldig mits er een voorafgaand akkoord is tussen partijen, schriftelijk opgesteld en ondertekend door beide partijen.

Offertes en prijzen
Alle prijzen die in onze offertes worden vermeld, zijn exclusief BTW, post- en verzendingskosten, tenzij anders vermeld.

Aanvaarding
De door ons geleverde prestaties, goederen of diensten worden geacht te zijn aanvaard wanneer geen schriftelijk (of per e-mail) protest is ingediend binnen de acht dagen na levering. Als levering wordt gezien het ter beschikking stellen aan de klant van prestaties, goederen of diensten, geheel of in onderdelen, op onze kantoren of in de kantoren van de klant.

Contract
Het contract dient aanzien als aanvaard tussen partijen wanneer wij bij het opnemen van de opdracht of de bestelling overgegaan zijn tot uitvoering of schriftelijk (of per e-mail) ons akkoord hebben bevestigd.

Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden ter informatie gegeven en zijn niet bindend voor ons. Vertragingen in de leveringen geven geen recht op enige vergoeding, van welke aard ook.

Facturen en betaling
Facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer geen schriftelijk (of per e-mail) protest is ingediend binnen de acht dagen na datum van uitgifte. Onze facturen zijn binnen de 30 dagen betaalbaar op ons adres. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag gelden de wettelijke tarieven inzake verwijlintresten. Bij niet-betaling van de factuur behouden wij ons het recht voor latere leveringen te staken; bovendien behouden wij ons het recht voor de overeenkomst en/of de bestelling in haar geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van rechtswege als nietig te beschouwen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding, van welke aard ook. Zolang de goederen nog niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom.

Klachten
Klachten over de levering of de factuur moeten ons binnen de hier vermelde termijn worden meegedeeld per brief of per e-mail. De datum en het nummer van de geprotesteerde factuur worden in communicatie vermeld. Klachten over de levering moeten ons bereiken binnen acht dagen na de levering en in elk geval voordat de goederen, ook gedeeltelijk, worden gebruikt of doorverkocht. Klachten over de factuur moeten ons bereiken binnen acht dagen na de factuurdatum. Indiening van een klacht stelt de klant in geen geval vrij van zijn verplichting tot betalen.

Annulering van de bestelling
Indien een klant een bestelling van fysieke goederen annuleert, waarvan de uitvoering al is gestart, is hij verplicht de bestelling volledig te betalen. Iedere klacht over de uitvoering van de bestellingen, de staat van de afgewerkte producten of de juistheid van het aantal stuks is pas geldig indien ze schriftelijk (of per e-mail) binnen de twee werkdagen na afhaling of na onze levering wordt geformuleerd.

Beëindiging
BVBA de Marketeer behoudt zich het recht voor om de verdere dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of afbreuk doet aan hetgeen in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is gesteld. Elke annulering van een order dient schriftelijk (of per e-mail) te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze expliciete aanvaarding. In dergelijk geval blijven in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd welke zullen gefactureerd worden. De beëindiging van de overeenkomst ontlast geenszins partijen van de algemene voorwaarden in de overeenkomst.

Aansprakelijkheid en overmacht
Alle gevallen van overmacht, hetzij elke andere onvoorziene omstandigheid buiten onze wil, voorkomend zowel binnen als buiten onze onderneming, die ons in de onmogelijkheid stellen onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te leven, heffen onze verantwoordelijkheid terzake op en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, zonder evenwel de annulatie van de opdracht tot gevolg te kunnen hebben. Als overmacht worden gevallen beschouwd, die transacties of bestellingen onmogelijk maken. In dergelijke gevallen is het ons toegestaan deze transacties of bestellingen gewoon te annuleren of op te zeggen: totale of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog, alle andere militaire operaties, alle incidenten waaroor de normale bevoorrading van de verkoper of de leveranciers wordt onderbroken, en met name alle volledige of gedeeltelijke stakingen, alle stopzetting van het transport door andere mogendheden, elke maatregel die als beschikking van hogerhand kan worden beschouwd enz. Bij faillissement, notoir onvermogen of elke andere wijziging in de juridische situatie van de klant is het ons toegestaan elke transactie of bestelling eenvoudigweg te annuleren of op te zeggen. Elke annulatie of opzegging van een bestelling of transactie zoals in deze bepaling vastgelegd, gebeurt van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat enige vergoeding of boete, van welke aard ook, van ons kan worden gevorderd.

Garantie op het respect van wetten en reglementen
De klant garandeert dat hij geen berichten verstuurt die inbreuk maken op de goede zeden en openbare orde. Zijn berichten mogen ook geen schade berokkenen aan de rechten van derden en dienen de gangbare wetten en reglementen te respecteren. de Marketeer bvba controleert of de klant deze wetten en reglementen respecteert. De klant beschermt de Marketeer bvba tegen elke klacht die voortvloeit uit het niet naleven van de van kracht zijnde wetgeving en rechten van derden en zal de Marketeer bvba vergoeden voor alle kosten, verliezen, schade en uitgaven (incl. advocaatkosten) die de Marketeer bvba zou moeten ondergaan.

Geschillen en bevoegdheid
De betrekkingen tussen de klant en bvba de Marketeer worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.

Wet op de Privacy voor e-mailings
De klant is verantwoordelijk voor het naleven van de Wet op de Privacy inzake e-mailings.

Rechten
Auteursrechten inzake uitgevoerde opdrachten, reproductie- en/of aanwendingsrechten, merken, tekeningen en modellen, in opdracht van de klant gerealiseerd, worden volledig overgedragen aan de klant, na betaling van niet-geprotesteerde facturen.