DISCLAIMER & PRIVACY POLICY & COOKIES

E-mail disclaimer.
Door bvba de Marketeer verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. bvba de Marketeer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
De door bvba de Marketeer verzonden e-mails worden gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden.

De internetsite van bvba de Marketeer.
Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in aanpak, diensten, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Website disclaimer.
Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. bvba de Marketeer geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken.

Copyright.
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan bvba de Marketeer.
Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van bvba de Marketeer.

Virussen en veiligheid.
De internetsite van bvba de Marketeer wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden.
Deze internetsite kan tevens links bevatten naar internetsites, onafhankelijk van bvba de Marketeer. bvba de Marketeer is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Aansprakelijkheid.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de op deze website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar sites van derden, welke niet door bvba de Marketeer gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites, noch voor het bewaren/ verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze sites.

Uw vragen, suggesties en feedback.
bvba de Marketeer wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door bvba de Marketeer gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. bvba de Marketeer behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Cookies.
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van onze website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en onze website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met onze website) of na elke raadpleging van onze website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.

Privacy statement.
Deze website kunt u anoniem bezoeken. bvba de Marketeer respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Gegevens over u of uw computer worden niet door bvba de Marketeer verzameld noch verwerkt, anders dan hieronder aangegeven. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website, en het gebruik dat bvba de Marketeer van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR. Alleszins worden uw gegevens enkel gebruikt binnen bvba de Marketeer en worden zij in geen geval overgedragen of verkocht aan derden of bekendgemaakt aan derden, behalve indien dit vereist zou zijn om tegemoet te komen aan uw vraag, wettelijk vereist zou zijn of indien wij hiertoe zouden gehouden zijn, door een gerechtelijke of arbitrale beslissing.

Indien u via deze website brochures en/of informatie bestelt, vragen wij u naar uw naam, adres en andere aanvullende gegevens. bvba de Marketeer gebruikt uw gegevens om u bijvoorbeeld de bevestiging van een email te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. Bovendien zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in statistische gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze site bezocht; voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welke type browser u onze site benadert. De informatie die wordt verzameld, wordt tevens gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door bvba de Marketeer dan ook worden gebruikt voor onder meer prospectie-, en promotiedoeleinden, het beheer van het klantenbestand, rekeningenbeheer, (direct) marketing, public relations. U mag zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing via het contactformulier op deze website.

In elk geval is de informatie die wij opvragen terzake dienend en niet overmatig, uitgaande van de hierboven beschreven doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij worden verwerkt. In geen geval wordt informatie verzocht waaruit de raciale of ethnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken noch gegevens die het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie verstrekt, wordt dit geacht een uitdrukkelijke instemming te zijn met het gebruik van deze informatie, voor de doeleinden waartoe u deze heeft verstrekt. Deze informatie zal tevens niet langer worden bewaard dan redelijkerwijze voor de verwezenlijking van de doeleinden, hierboven beschreven, noodzakelijk is.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft hiertoe enkel een brief met kopie van uw identiteitskaart te sturen naar bvba de Marketeer.

bvba de Marketeer hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.